Pretensiooni esitamise kord

Kaebuse esitamise aeg kehtib 2 aastat. 

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.

Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega (Võlgaõigusseadus § 218 lõige 2).

Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 lõige 4).

Kui selgub, et kaubal on tootmisdefekt, tuleb asi kauplejal parandada või asendada. Kui parandamine ebaõnnestub ja asendamine pole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ehk toode tagastada ja saada raha tagasi või hüvitatakse summa Talle kinkekaartides.

Pretensioonide esitamise aluseks on ostutšekk. Pretensioon esitada hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.

Pretensioon tuleb esitada kirjalikult kaupluses väljastatavale pretensiooni esitamise vormile. 

Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või on selle põhjustanud klient, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus on esimesel kuuel kuul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.

Kui müüja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või klient pole müüja pakutud lahendusega nõus, võib ta esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Kasutatud allikad:

Tarbijakaitseameti kodulehekülg: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/puudusega-toote-tagastamine

Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/107072015013?leiaKehtiv